• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
B┼é─ůd
  • XML Parsing Error at 1:86. Error 9: Invalid character

Przetargi

Drukuj PDF

W dniu 25.07.2013 r. Miasto Jas│o dokona│o wyboru najkorzystniejszej oferty w postŕpowaniu o udzielenie zamˇwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacjŕ zada˝ w zakresie Âwiadczenia us│ug publicznych na terenie gmin powiatu jasielskiego w ramach projektu pn. ?Jasielska strefa us│ug publicznych? wspˇ│finansowanego ze Ârodkˇw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i bud┐etu pa˝stwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Wykonawc▒ us│ugi jest firma HMR Doradztwo Strategiczne Stanis│aw Mazur Jacek Radwa˝ski s.c. z Krakowa. Umowa z wykonawc▒ na realizacjŕ zadania zosta│a podpisana w dniu 26.07.2013 r.

Zakres umowy obejmuje opracowanie:

a) Diagnozy stanu oraz spo│ecznego zapotrzebowania na us│ugi publiczne w gminach powiatu jasielskiego.

b) Diagnozy sposobˇw zwiŕkszenia koordynacji dzia│a˝ w zakresie us│ug publicznych pomiŕdzy jednostkami samorz▒du terytorialnego na terenie powiatu jasielskiego.

c) Diagnozy kapita│u intelektualnego gmin powiatu jasielskiego.

d) Zintegrowanej Strategiŕ Žwiadczenia Us│ug Publicznych w gminach powiatu jasielskiego.

PDF

Og│oszenie o przetargu nieograniczonym: Realizacja zada˝ w zakresie Âwiadczenia us│ug publicznych na terenie gmin powiatu jasielskiego w ramach projektu pn. "Jasielska strefa us│ug publicznych" wspˇ│finansowanego ze Ârodkˇw Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego i bud┐etu pa˝stwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/bip/gminy/um_jaslo/zamowienia/detale?ffoFormId=111352

Informacje o Przetargach

Drukuj PDF

Informacje o przetargach znajduj▒ siŕ na stronie: www.wrotapodkarpackie.pl